Ý nghĩa của quy luật phân li

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Quy luật phân li có ý nghĩa gỉ?

A.Xác định được tính trội, lặn để ứng dụng vào chọn giống.

Bạn đang xem: Ý nghĩa của quy luật phân li

B.Kiểm tra độ thuần chủng của giống

C.Tạo ưu thế lai trong sản xuất.

D.Cả A, B, C.


*

Ý nghĩa của quy luật phân li trong thực tiễn

- Tương quan trội – lặn là hiện tượng phổ biến ở nhiều tính trạng trên cơ thể sinh vật. Thông thường các tính trạng trội là các tính trạng tốt, còn những tính trạng lặn là những tính trạng xấu. Một mục tiêu của chọn giống là xác định được các tính trạng trội và tập trung nhiều gen trội quý vào một kiểu gen để tạo ra giống có ý nghĩa kinh tế cao.

-Trong sản xuất, để tránh sự phân li tính trạng diễn ra, trong đó xuất hiện tính trạng xấu, ảnh hưởng tới năng suất và phẩm chất của vật nuôi, cây trồng, người ta phải kiểm tra độ thuần chủng của giống bằng phép lai phân tích.

- Để kiểm tra kiểu gen của bố mẹ: Sử dụng phép lai phân tích.

- Trong sản xuất: Tạo ưu thế lai - Tập trung tính trội cho cơ thể lai F1.

Đáp án cần chọn là:D


Đúng 0
Bình luận (0)

Quy luật phân li có ý nghĩa thực tiễn gì?

A.Xác định được các dòng thuần.

B.Cho thấy sự phân li của tính trạng ở các thế hệ lai.

C.Xác định được tính trạng trội, lặn để ứng dụng vào chọn giống.

D.Xác định được phương thức di truyền của tính trạng.


Lớp 9 Sinh học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án C


Đúng 0

Bình luận (0)

Quy luật phân li có ý nghĩa thực tiễn gì?

A. Xác định được các dòng thuần.

B. Cho thấy sự phân li của tính trạng ở các thế hệ lai.

C. XáC định được tính trạng trội, lặn để ứng dụng vào chọn giống.

D. XáC định được phương thức di truyền của tính trạng.


Lớp 9 Sinh học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án C


Đúng 0

Bình luận (0)

Quy luật phân li độc lập có ý nghĩa gì?

A. Giải thích được tại sao sinh giới lại đa dạng và phong phú

B.Giải thích được tại sao sinh sản hữu tính có nhiều ưu điểm hơn sinh sản vô tính.

C.Là cơ sở di truyền học của biện pháp lai hữu tính trong chọn giống.

D. Cả A, B và C


Lớp 9 Sinh học
1
0
Gửi Hủy

Quy luật phân li độc lập có ý nghĩa:

+ Giải thích được tại sao sinh giới lại đa dạng và phong phú.

Xem thêm: Hiệu Ứng Sao Băng Được Kích Hoạt Khi Vũ Khí Sao Băng Đạt Cấp Mấy?

+ Giải thích được tại sao sinh sản hữu tính có nhiều ưu điểm hơn sinh sản vô tính.

+ Là cơ sở di truyền học của biện pháp lai hữu tính trong chọn giống.

Đáp án cần chọn là:D


Đúng 0

Bình luận (0)

Phát biểusaivề ý nghĩa của quy luật phân li độc lập là

A. cơ sở góp phần giải thích tính đa dạng phong phú của sinh vật trong tự nhiên

B. cơ sở khoa học của phương pháp lai tạo để hình thành biến dị

C. trong chọn giống, tập trung nhiều tính trội có giá trị cao vào cùng một giống

D. có thể dự đoán được kết quả phân li kiểu hình ở đời sau


Lớp 0 Sinh học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án C


Đúng 0

Bình luận (0)

Quy luật phân li có ý nghĩa chủ yếu đối với thực tiễn là gỉ?

A.Xác định được tính trội, lặn để ứng dụng vào chọn giống.

B.Cho thấy sự phân ly của tính trạng ở các thế hệ lai.

C.Xác định được phương thức di truyền của tính trạng.

D.Xác định được các dòng thuần.


Lớp 12 Sinh học
1
0
Gửi Hủy

Ý nghĩa của quy luật phân li trong thực tiễn

- Tương quan trội – lặn là hiện tượng phổ biến ở nhiều tính trạng trên cơ thể sinh vật. Thông thường các tính trạng trội là các tính trạng tốt, còn những tính trạng lặn là những tính trạng xấu. Một mục tiêu của chọn giống là xác định được các tính trạng trội và tập trung nhiều gen trội quý vào một kiểu gen để tạo ra giống có ý nghĩa kinh tế cao.

Đáp án cần chọn là:A


Đúng 0

Bình luận (0)

1 . Nội dung , qui luật phân li độc lập

2 cach phép lai phân tích va ý nghĩa quy luật phân li?giup voi
Lớp 9 Sinh học Sinh học 9
1
0
Gửi Hủy

1. Nội dung quy luật phân li độc lập:

Các cặp nhân tố di truyền (căp gen) đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.

2. Phép lai phân tích là phép lai giữa các thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cáthể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp, nếu kết quả cảu phép lai là phân tính thì các thể đó có kiểu gen dị hợp.

- Ý nghĩa của quy luật phân li:

+) Với tiến hóa: Góp phần giải thích nguồn gốc, sự đa dạng của sinh giới trong tự nhiên+) Với chọn giống: ĐLPL là cơ sở khoa học và phương pháp tạo ưu thế lai cho đời con lai F1. Các gen trội thường là gen tốt, trong chọn giống cần tập trung các gen trội quý vào cùng 1 cơ thể để tạo giống mới có giá trị kinh tế cao.


Đúng 1

Bình luận (0)

Nêu nội dung quy luật phân li?

A.các cặp nhân tố di truyền đã phân li trong quá trình phát sinh giao tử

B.khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ

C.khi lai 2 bố mẹ khác nhau về 2 cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau cho F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó

D.trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng P


Lớp 9 Sinh học
1
0
Gửi Hủy

Nội dung của quy luật phân li:“trong quá trình phát sinh giao tử mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.”

Đáp án cần chọn là:D


Đúng 0

Bình luận (0)

Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập


Lớp 9 Sinh học
1
0
Gửi Hủy

Nội dung của quy luật phân li độc lập là: "Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử".


Đúng 0

Bình luận (0)
SGK trang 19

Câu 2:Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập.


Lớp 9 Sinh học Bài 5. Lai hai cặp tính trạng
1
0
Gửi Hủy

Nội dung của quy luật phân li độc lập: "Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử".


Đúng 1

Bình luận (0)
baoninhsunrise.com