Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát Chú Đại Bi #Shorst

Chân ngôn này được trích trường đoản cú Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán nắm Âm người yêu Tát Quảng Ðại viên mãn Vô hổ hang Ðại Bi trọng điểm Ðà La Ni Kinh. 


Chú Đại Bi, hay Đại Bi trung tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài xích chú căn bạn dạng minh họa công đức nội chứng của Đức cửa hàng Tự Tại bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva). Bài xích chú này còn tồn tại các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán nắm Âm Đại Bi trung ương Đà La Ni, Quảng Đại như ý Vô ngại Đại Bi trọng tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn quán Tự Tại tình nhân Tát Quảng Đại như ý Vô ngại Đại Bi chổ chính giữa Đà La Ni, thanh thoát Đà La Ni…

Theo gớm Đại Bi trọng điểm Đà La Ni, bài chú này được bồ tát Quán núm Âm phát âm trước một cuộc tập họp của những Phật, tình nhân tát, những thần với vương. Cũng tương tự câu Om Mani Padme Hum rất phổ biến ngày nay, Đại Bi chú là chân ngôn thông dụng cùng với phật Quán cụ Âm nghỉ ngơi Đông Á.

Bạn đang xem: Nam mô thiên thủ thiên nhãn bồ tát ma ha tát chú đại bi #shorst

*

Nguồn nơi bắt đầu của Chú Đại Bi

Chân ngôn này được trích tự Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán vắt Âm người yêu Tát Quảng Ðại viên mãn Vô xấu hổ Ðại Bi trọng tâm Ðà La Ni Kinh.

Các phiên bản của Chú Đại Bi

Chú Đại Bi hay dùng đó là Tâm Chú của Đức Thanh Cảnh cửa hàng Tự Tại bồ Tát (Nìlakantha Avalokite’svara Bodhisatva) đa phần do nhì ngài Bất không Kim cương và Kim cương Trí dịch vào khoảng vào giữa thế kỷ thứ 6. Các phiên bản này được giữ truyền bên dưới 2 dạng là phiên bản dài với phiên bản ngắn:

1) phiên bản dài (quảng bản) được ghi nhấn qua những bài:

Thanh Cảnh cửa hàng Tự Tại bồ Tát Đà La Ni, Bất ko Kim cưng cửng dịch.

Quảng Đại viên mãn Vô hổ ngươi Đại Bi vai trung phong Nễ La con kiến Tha Đà La Ni, Kim cưng cửng Trí dịch.

Quán từ bỏ Tại người yêu Tát Quảng Đại viên mãn Vô mắc cỡ Đại Bi trọng tâm Đà La Ni, Chỉ ko dịch.

Thiên Thủ Thiên Nhãn quán Tự Tại người tình Tát Quảng Đại thỏa mãn Vô hổ hang Đại Bi trọng điểm Đà La Ni Chú, Kim cưng cửng Trí dịch.

2) bản ngắn (lược bản) được ghi dìm qua những bài:

Đại từ Đại Bi cứu vãn Khổ cứu vãn Nạn Quán núm Âm Tự trên Vương người yêu Tát Quảng Đại viên mãn Vô không tự tin Tự trên Thanh Cảnh Đại Bi tâm Đà La Ni, Bất ko Kim cương dịch.

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán vậy Âm người thương Tát Đại Bi chổ chính giữa Đà La Ni, Bất không dịch.

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Tiếng Anh Là Gì? Công Ty Cổ Phần In English

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán núm Âm ý trung nhân Tát Quảng Đại thỏa mãn Vô xấu hổ Đại Bi trọng điểm Đà La Ni, Già Phạm Đạt Ma dịch.

Do các bản Chú Văn có khá nhiều loại phiên dịch yêu cầu chương cú cũng dựa theo các Kinh Văn mà gồm sự khác hoàn toàn kể cả số lượng câu và Phạn Ngữ.

Chú Đại Bi tiếng Việt

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô trinh nữ Đại-bi vai trung phong đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam tế bào a rị domain authority bà lô yết đế, thước bát ra da, người thương đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án tát bàn ra vạc duệ, số đát mãng cầu đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam tế bào na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha nhân tình đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phân phát xà da đế, ma ha phân phát xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ vạc ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, vạc sa vạc sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, người tình đề dạ, ý trung nhân đề dạ, nhân tình đà dạ, người thương đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị dung nhan ni na, bố dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, ta bà ha. Vớ đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Bố đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.