A

1.

Bạn đang xem: A

I want to see a film on TV at home because I feel more comfortable and không lấy phí from the noise.

(Tôi ý muốn xem một bộ phim truyện trên TV sinh hoạt nhà, chính vì tôi cảm thấy dễ chịu hơn và không biến thành tiếng ồn.)

2. I've seen some films such as “Cuốn theo chiều Gió", “Thằng Gù nhà thờ Đức Bà ”, & “Tể Tướng lưu giữ Gù”, ...

(Tôi đang xem một số tập phim như "Cuốn theo chiều Gió", "Nhà cúng Hằng Đức Bà", và "Tể Tướng lưu lại Gù", ...)

3. I like to see story và science films because these films reflect the facts in real life và convey moral ideas in the film stories, & in science films, I can learn more about things around us.

(Tôi đam mê xem phim truyền hình và khoa học vày những tập phim này phản bội ánh thực sự trong cuộc sống thường ngày thực cùng truyền đạt ý tưởng đạo đức giữa những câu chuyện phim, cùng trong các bộ phim khoa học tôi gồm thể tìm hiểu thêm về đông đảo thứ xung quanh chúng ta.)


While

While You Read

Read the passage, and then do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn, và sau đó làm bài xích tập theo sau.)

The history of what we gọi cinema today began in the early 19th century. At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures was set in motion, they could give the feeling of movement. In the first two decades of its existence, the cinema developed rapidly. In those early days, films were little more than moving photographs, usually about one minute in length. By 1905, however, films were about five or ten minutes long. They used changes of scene & camera positions khổng lồ tell a story, with actors playing character parts. In the early 1910s, audiences were able lớn enjoy the first long films, but it was not until 1915 that the cinema really became an industry. From that time, film makers were prepared lớn make longer và better films & build special places where only films were shown. The cinema changed completely at the kết thúc of the 1920s. This was when sound was introduced. The change began in America & soon spread to the rest of the world. As the old silent films were being replaced by spoken ones on the screen, a new cinema size appeared, the musical cinema.

Phương pháp giải:

Dịch bài bác đọc:

Lịch sử của những gì ngày nay bọn họ gọi là điện ảnh bắy đầu vào vào đầu thế kỷ 19. Vào tầm khoảng đó, những nhà khoa học khám phá rằng khi hầu hết cảnh của rất nhiều hình tĩnh được làm chuyển động, chúng hoàn toàn có thể tạo xúc cảm chuyển động. Trong hai thập niên đầu của sự hiện hữu. điện hình ảnh phát triển nhanh chóng. Vào phần đông ngày trước tiên này, phim chỉ là các hình chuyển động, hay thường dài khoảng chừng một phút. Mặc dù khoảng 1905. Các phim dài khoảng chừng năm hoặc mười phút. Chúng sử dụng sự đổi khác vị trí cảnh cùng máy quay phim để nói câu chuyện, với những diễn viên đóng những vai của nhân đồ vật Vào trong thời hạn đầu những năm 1910, khán thính già có thể thưởng thức đa số phim lâu năm đầu tiên, nhưng mãi mang lại 1915 điện ảnh thật sự trở thành một nền công nghiệp. Từ thời điểm đó, các nhà làm phim được chuẩn bị làm các phim dài và hay hơn và xây dựng đều nơi quan trọng nơi đó chỉ phim được chiếu. Điện hình ảnh thay đổi hoàn toàn vào cuối những năm 1920. Đây là lúc âm thanh được giới thiệu. Sự nỗ lực đổi bắt đầu ờ Mỹ và chẳng bao lâu bành trướng cho phần còn lại của cố kỉnh giới. Vào khi các phim câm cũ đã được sửa chữa thay thế bởi các phim nói trên màn ảnh, một hiệ tượng điện hình ảnh mới, nhạc kịch.


Task 1

Task 1Find the word in the passage that can match with the definition on the right column.

(Tìm từ trong đoạn văn có thể ghép với định nghĩa ở cột phải.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. cinema (điện ảnh)

film-making industry (ngành có tác dụng phim)

2. sequence (chuỗi)

series of related events or actions

(loạt sự kiện hoặc hành vi liên quan)

3. decade (thập kỷ)

a period of ten years

(nột khoảng thời hạn mười năm)

4. rapidly (nhanh)

quickly và in a short time

(một cách nhanh lẹ và trong một thời gian ngắn)

5. scene (cảnh phim)

part of a film (một phần của một cỗ phim)

6. character (nhân vật)

a person in a film (một bạn trong một bộ phim)


Task 2

Task 2Work in pairs. Answer these questions.

(Làm việc từng đôi. Trả lời câu hỏi.)

1. When did the history of cinema begin?

(Lịch sử điện hình ảnh bắt đầu từ khi nào?)

2. What did scientists discover at the time?

(Các công ty khoa học khám phá gì vào thời điểm đó?)

3. Did films in the early days have sound?

(Phim một trong những ngày đầu có music không?)

4. When were audiences able to see long films?

(Khi làm sao khán giả hoàn toàn có thể xem phim dài?)

5. When was sound introduced?

(Khi nào âm thanh được giới thiệu?)

6. What size of films appeared as the old silent films were being replaced by spoken ones?

(Hình thức bộ phim nào mở ra như những bộ phim truyền hình câm cũ sẽ được thay thế bởi những bộ phim nói?)

Lời giải chi tiết:

1. The history of cinema began in the early 19th century.

Xem thêm: Hiệu Ứng Cầu Phúc Là Của Trang Bị Nào Sau Đây? Thông Báo Khẩn Cấp

(Lịch sử của điện ảnh bắt đầu vào thời điểm đầu thế kỷ 19.)

2. At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures were mix in motion, they could give the feeling of movement.

(Vào thời điểm đó, những nhà khoa học phát hiển thị rằng khi 1 chuỗi hình ảnh tĩnh được đặt trong đưa động, họ có thể cho cảm hứng chuyển động.)

3. No, they didn't. (Không, chúng ta không làm vậy.)

4. Audiences were able to see long films in the easrly 1910s.

(Khán giả hoàn toàn có thể xem những bộ phim dài trong những năm 1910.)

5. The sound was introduced at the end of the 1920s.

(Âm thanh được giới thiệu vào cuối trong thời hạn 1920.)

6. As the old silent films were being replaced by spoken ones, the musical cinema appeared.

(Khi những bộ phim truyền hình câm cũ sẽ được sửa chữa thay thế bằng những bộ phim truyền hình nói, rạp chiếu phim âm thanh xuất hiện.)


Task 3

Task 3Decide which of the options below is the best title for the passage.

(Quyết định câu lựa chọn nào trong những lựa chọn dưới đó là tựa đúng nhất mang lại đoạn văn.)

A. The Story of a Film Maker (Câu chuyện ở trong nhà làm phim)

B. A Brief History of Cinema (Tóm tắt về điện ảnh)

C. The History of the Film Industry (Lịch sử của ngành công nghiệp phim)

Lời giải bỏ ra tiết:

B. A Brief History of Cinema (Tóm tắt về năng lượng điện ảnh)


After

After You Read

Work in groups. Talk about the passage, using the cues below

(Làm câu hỏi từng nhóm. Nói về đoạn văn, cần sử dụng từ gợi nhắc dưới đây.)

19th century

1910s

1920s

1905

1915

Lời giải chi tiết:

Cinema began in the early 19th century. & by 1905, films were about five or ten minutes long. In the early 1910s, audiences were able khổng lồ enjoy the first long films.

(Ngành công nghiệp điện ảnh bắt đầu vào thời điểm đầu thế kỷ 19. Và đến năm 1905, các bộ phim truyền hình dài khoảng chừng năm tuyệt mười phút. Ở đầu trong năm 1910, người theo dõi đã có thể thưởng thức những bộ phim truyền hình dài đầu tiên.)

And it was not until 1915 that cinemas really became an industry. At the end of the 1920s, the cinema changed completely.

(Và mang lại tận năm 1915, các địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim new thực sự thay đổi một ngành công nghiệp. Vào cuối trong thời điểm 1920, điện hình ảnh đã biến đổi hoàn toàn.)