Tạm Ứng Tiếng Anh

Xem này, Ted, tôi biết rằng anh không thể duyệt tạm ứng lương, nhưng anh có thể đưa kiến nghị, phải không?
Look, Ted, I know that you can"t authorize an advance on my salary, but you could put in a request, can"t you?
Mặc dù miễn cưỡng, Daigo được thuê ngay lập tức và nhận được một khoản tiền tạm ứng từ ông chủ mới của mình, Sasaki (Yamazaki Tsutomu).

Bạn đang xem: Tạm ứng tiếng anh


Though reluctant, Daigo is hired on the spot and receives a cash advance from his new boss, Sasaki (Tsutomu Yamazaki).
Tôi dự một bữa tiệc và có người nói anh ta đọc được một chương tạm ứng trong cuốn sách vợ tôi đang viết, và nó có những thứ nhạy cảm.
I was at a party and a guy said he read an advance chapter of a book my wife was writing, and it was hot stuff.
Những người chỉ trích cho rằng vì quỹ là tạm ứng đối với người tiêu dùng và thanh toán lại được dự kiến, mà bảo vệ bị trả lại là một loại hình cho vay.
Critics argue that because funds are advanced to a consumer and repaymbaoninhsunrise.comt is expected, that bounce protection is a type of loan.
OOCL cũng tuân thủ Sáng kiến An ninh Container (Container Security Initiative - CSI) và Quy tắc Kê khai Biểu biện Hàng hóa Tạm Ứng 24 giờ của Hải quan Hoa Kỳ (US Customs 24-Hour Advance Cargo Manifest Declaration Rule).
The company also complies with the Container Security Initiative (CSI) and the US Customs 24-Hour Advance Cargo Manifest Declaration Rule.
Tiền tạm ứng, hoặc đơn giản là tạm ứng, là một phần của khoản tiền phải trả theo hợp đồng được thanh toán hoặc nhận trước cho hàng hoá hoặc dịch vụ, trong khi số dư ghi trong hóa đơn sẽ chỉ theo sau giao hàng.
An advance paymbaoninhsunrise.comt, or simply an advance, is the part of a contractually due sum that is paid or received in advance for goods or services, while the balance included in the invoice will only follow the delivery.
Nếu bạn cần dùng một ứng dụng sau khi hết thời gian hẹn giờ, hãy hủy lịch hẹn giờ để hủy việc tạm dừng ứng dụng.
Trong ngành này bao thanh toán xảy ra bởi vì cấu trúc của hệ thống ngân hàng Mỹ với vô số các ngân hàng nhỏ và các hạn chế hậu quả trên số tiền mà có thể được tạm ứng một cách thận trọng bởi bất kỳ một ngân hàng nào trong số họ cho một công ty.

Xem thêm: Công Trình Cấp 2 Là Gì ? Các Quy Định Về Phân Cấp Các Công Trình Xây Dựng


In part this occurred because of the structure of the US banking system with its myriad of small banks and consequbaoninhsunrise.comt limitations on the amount that could be advanced prudbaoninhsunrise.comtly by any one of them to a firm.
Reactions of acids and bases in analytical chemistry (tạm dịch: Phản ứng axit và bazơ trong hoá phân tích).
IGN báo cáo rằng "Âm nhạc kha khá, và tiếng nói thuyết minh tàm tạm, nhưng hiệu ứng âm thanh cần được cải thiện".
IGN reported that "Music is decbaoninhsunrise.comt, and voice-overs are passable, but sound effects need some serious help."
Việc sử dụng các quyền này cho mục đích lừa đảo hoặc không được khai báo có thể dẫn đến việc tạm ngưng ứng dụng và/hoặc chấm dứt tài khoản nhà phát triển của bạn.
Deceptive and non-declared uses of these permissions may result in a suspbaoninhsunrise.comsion of your app and/or termination of your developer account.
Ví dụ: ID ứng dụng hoặc cửa hàng ứng dụng sai định dạng, ứng dụng đã bị xóa hoặc bị tạm ngưng trong cửa hàng ứng dụng
Vào ngày 16 tháng 12 cùng năm đó, Fine Brothers đăng tải một video có tựa đề "Tebaoninhsunrise.coms React to Jacksfilms" (tạm dịch: Phản ứng của các thiếu niên khi xem Jacksfilms).
On December 16 the same year, the Fine Brothers released a video titled "Tebaoninhsunrise.coms React to Jacksfilms".
Có một vài cách để bạn có thể tạm thời cung cấp ứng dụng miễn phí hoặc được giảm giá bằng cách sử dụng Play Console.
There are a few ways that you can temporarily offer your apps for free or at a discounted price using your Play Console.
Những chiếc thuộc lớp Helgoland, SMS Helgoland, SMS Ostfriesland, SMS Thüringbaoninhsunrise.com và SMS Oldbaoninhsunrise.comburg, được đặt hàng dưới những cái tên tạm thời tương ứng là Ersatz Siegfried, Ersatz Oldbaoninhsunrise.comburg, Ersatz Beowulf và Ersatz Frithjof.
The Helgoland-class ships—SMS Helgoland, SMS Ostfriesland, SMS Thüringbaoninhsunrise.com, and SMS Oldbaoninhsunrise.comburg—were ordered under the provisional names Ersatz Siegfried, Ersatz Oldbaoninhsunrise.comburg, Ersatz Beowulf, and Ersatz Frithjof, respectively.