Mp3 Niem Quan The Am Bo Tat

Chú Đại Bi phía trong Kinh Đại bi chổ chính giữa đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô xấu hổ đại bi, thần chú cứu vớt khổ. Trì chú đại bi thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước và bị tiêu diệt thì sinh rất Lạc. Thần chú này bởi vì Quan cố Âm tình nhân tát nói. Mong mỏi trì chú này thì đề nghị phát người yêu đề tâm, kính duy trì trai giới, tâm luôn luôn bình đẳng với mọi loài và đề xuất trì tụng liên tục.

Bạn đang xem: Mp3 niem quan the am bo tat


Chú đại bi giờ Việt

Đây là bản chú đại bi dịch từ bỏ Âm Phạn –> Âm Hán –> Âm Việt được áp dụng chính thức trong những các kinh điển và nghi tiết tụng niệm thêm tại việt nam và hải ngoại. Cùng cũng chính là phiên bản chú đại bi trong đoạn clip do thầy Trí bay tụng sinh hoạt trên.

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).Thiên thủ thiên nhãn, vô hổ ngươi Đại-bi trọng tâm đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát na nhiều ra dạ da.Nam tế bào a rị da bà lô yết đế, thước chén ra da, người tình đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án tát bàn ra phát duệ, số đát na đát tỏa.Nam tế bào tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha người yêu đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, vạc xà domain authority đế, ma ha phân phát xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phát ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, đánh rô tô rô, người yêu đề dạ, người tình đề dạ, bồ đà dạ, người thương đà dạ, di đế rị dạ mãng cầu ra cẩn trì địa rị nhan sắc ni na, cha dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Trả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Cha đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị win yết ra dạ, ta bà ha.Nam tế bào hắc ra đát na, đa ra dạ da.Nam tế bào a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì đổi thay cuối cùng)

Những lợi ích khi trì tụng chú đại bi

Theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán gắng Âm người thương Tát Quảng Đại như ý Vô hổ hang Đại Bi trung ương Đà La Ni, vì ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài bác chú này còn có 84 câu, bạn trì tụng thần chú Đại Bi sẽ tiến hành 15 điều lành, không bị 15 sản phẩm hoạnh tử bức hại.

Xem thêm: Posm Là Gì? Các Loại Posm Là Gì? Điểm Mặt 13 Loại Posm Phổ Biến

Được 15 điều lành

1. Hình thành thường được gặp mặt vua hiền, 2. Hay sinh vào nước an ổn, 3. Thường chạm chán vận may, 4. Thường chạm chán được các bạn tốt, 5. Sáu căn đầy đủ, 6. Trung ương đạo thuần thục, 7. Ko phạm giới cấm, 8. Bà con hòa bình thương yêu, 9. Của cải thức nạp năng lượng thường được sung túc, 10. Hay được người khác cung kính, giúp đỡ, 11. Bao gồm của báu không bị cướp đoạt, 12. Mong gì đa số được toại ý, 13. Long, Thiên, thiện thần thường xuyên theo hộ vệ, 14. Được chạm chán Phật nghe pháp, 15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa thâm sâu.

Không bị 15 vật dụng hoạnh tử

1. Chết vì chưng đói khát khốn khổ, 2. Chết bởi bị gông cùm, nhốt đánh đập, 3. Chết vì chưng oan gia báo thù, 4. Chết bởi vì chiến trận, 5. Chết vị bị ác thú hổ, lang sói làm cho hại, 6.Chết vì rắn độc, bò cạp, 7. Bị tiêu diệt trôi, bị tiêu diệt cháy, 8. Chết do bị thuốc độc, 9. Chết do trùng độc có tác dụng hại, 10. Chết vì điên loạn mất trí, 11. Chết vì bửa từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳm, 12. Chết vì bạn ác trù ếm, 13. Chết vì chưng tà thần, hung quỷ làm hại, 14. Bị tiêu diệt vì bệnh nguy kịch bức bách, 15. Chết vị tự tử.Ngoài ra, theo tởm Thiên Nhãn Thiên Tí Quán nạm Âm bồ Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng chú này 108 biến, tất cả phiền óc tội chướng phần đông được tiêu trừ, thân khẩu ý thanh tịnh.Thần chú Đại Bi được các tông phái Phật giáo trì niệm rất phổ biến và thịnh hành. Tuy nhiên, thần chú này được các nhà Phật học dịch không giống nhau về thương hiệu kinh tương tự như chương cú. Đơn cử như bản dịch chú Đại Bi của ngài người yêu Đề lưu Chi tất cả 94 câu, bản dịch của ngài Kim cưng cửng Trí gồm 113 câu, phiên bản dịch của ngài Bất không có 82 câu…

84 câu chú đại bi phân tách theo từng câu mang lại dễ học

Nam tế bào Đại Bi Hội Thượng Phật người thương Tát ( 3 lần )Thiên thủ thiên nhãn vô không tự tin đại bi trọng điểm đà la ni

1. Nam mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da2. Nam tế bào A Rị Da3. Bà Lô Yết Đế Thước chén Ra Da4. Người thương Đề Tát Đỏa Bà Da5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da6. Ma Ha mũ chào mào Ni Ca Da7. Án8. Tát Bàn Ra vạc Duệ9. Số Đát na Đát Tỏa10. Nam mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà12. Nam tế bào Na Ra Cẩn Trì13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng15. A Thệ Dựng16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) mãng cầu Ma Bà Già17. Ma phát Đạt Đậu18. Đát Điệt Tha19. Án A Bà Lô Hê20. Lô Ca Đế21. Ca Ra Đế22. Di Hê Rị23. Ma Ha nhân tình Đề Tát Đỏa24. Tát Bà Tát Bà25. Ma Ra Ma Ra26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông28. Độ Lô Độ Lô phạt Xà domain authority Đế29. Ma Ha vạc Xà domain authority Đế30. Đà Ra Đà Ra31. Địa Rị Ni32. Thất Phật Ra Da33. Giá định giá Ra34. Mạ Mạ phạt Ma Ra35. Mục Đế Lệ36. Y Hê Y Hê37. Thất na Thất Na38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi39. Vạc Sa vạc Sâm40. Phật Ra Xá Da41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị43. Ta Ra Ta Ra44. Tất Rị vớ Rị45. Tô Rô đánh Rô46. Bồ Đề Dạ ý trung nhân Đề Dạ47. ý trung nhân Đà Dạ bồ Đà Dạ48. Di Đế Rị Dạ49. Na Ra Cẩn Trì50. Địa Rị sắc Ni Na51. Cha Dạ Ma Na52. Ta Bà Ha53. Vớ Đà Dạ54. Ta Bà Ha55. Ma Ha tất Đà Dạ56. Ta Bà Ha57. Vớ Đà Du Nghệ58. Thất Bàn Ra Dạ59. Ta Bà Ha60. Mãng cầu Ra Cẩn Trì61. Ta Bà Ha62. Ma Ra mãng cầu Ra63. Ta Bà Ha64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da65. Ta Bà Ha66. Ta Bà Ma Ha A vớ Đà Dạ67. Ta Bà Ha68. Giả Kiết Ra A vớ Đà Dạ69. Ta Bà Ha70. Cha Đà Ma Yết tất Đà Dạ71. Ta Bà Ha72. Mãng cầu Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ73. Ta Bà Ha74. Ma Bà Lợi chiến hạ Yết Ra Dạ75. Ta Bà Ha76. Nam mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da77. Nam mô A Rị Da78. Bà Lô Yết Đế79. Thước Bàn Ra Dạ80. Ta Bà Ha81. Án tất Điện Đô82. Mạn Đà Ra83. Bạt Đà Dạ84. Ta Bà Ha(Lặp lại 3 lần từ bỏ câu Chú 81 đến 84 khi quý vị trì vươn lên là cuối cùng)

*

Chú đại bi tiếng Phạn (Sanskrit)

Namo ratnatràyàya.Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya.Om sarva rabhaye sunadhàsya.Namo skirtva imam aryàvalotites’vara ramdhava.Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu.Tadyathà: om avaloki lokate karate.Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala.Mahi hrdayam kuru kuru karman.Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.Dhara dhara dhirini svaràya.Cala cala mama vimala muktir.Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari.Basha basham prasàya hulu hulu mara.Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru.Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.Maitreya narakindi dhrish nina.Bhayamana svaha siddhaya svàhà.Maha siddhàya svaha.Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà.Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.Padma kastàya svaha.Nirakindi vagalàya svaha.Mavari śankaraya svāhā.Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha.Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Nguyện cho toàn bộ hành mang trì tụng chú đại bi được Chư Phật, người yêu Tát gia hộ, tai qua nạn khỏi, tật căn bệnh tiêu trừ và ngày dần tinh tấn trên tuyến phố tu hành. Nam mô Quán rứa Âm người yêu Tát.