Kinh phật tiếng anh là gì

Từ vựng tiếng Anh về Phật giáo, tín ngưỡng xuất xắc những từ bỏ vựng tiếng Anh dùng vào ca dua (Buddhist terms / buddhis vocabulary) giúp cho biên dịch thuận tiện tra cứu vãn các thuật ngữ về tên tuổi (chức vụ) nlỗi đại đức, thượng tọa, hòa thượng…cũng như thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni…Bài viết này học hỏi tự trang http://thichvannang.blogspot.com/, nếu bạn gồm thêm biết tin, vui tươi góp sức ý kiến phần bình luận hoặc tin nhắn phungocviet03
tin nhắn.com. Xin cám ơn

*

Các trường đoản cú vựng tiếng Anh cần sử dụng trong chùa

Danh xưng:

Đạo Phật: Buddhism

Đức Phật: the Buddha

Giảng sư: Buddhism teacher

Pháp: the Dharma/Dhamma, the Teaching of the Buddha (the Buddha’s teaching)

Tăng: the Sangha / Buddhist community of monks

Phật tử: Buddhists / Buddhist followers

Đại đức: Venerable

Đại đức (Venerable, Ven.): vị Tăng thọ Đại giới (250 giới sau tối thiểu 2 năm tchúng ta giời Sa di (10 giới) với tu tập tối thiểu 2 năm, tuổi đời tối thiểu là 20 tuổi.

Bạn đang xem: Kinh phật tiếng anh là gì

Thượng tọa/Hòa thượng: Most Venerable

Thượng tọa (Most Venerable): Vị Đại đức có tuổi đạo tối thiểu là 25 năm (tuổi thọ trên 45 tuổi)

Hòa thượng (Most Ven): vị Thượng tọa gồm tuổi đạo ít nhất là 40 năm (tuổi thọ trên 60 tuổi)

phù hợp pháp hóa lãnh sự

Tăng/Ni: Monk/Nun

Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni: Bhikquần thể / Bhikkhuni: fully ordained monk/nun

Sa di/Sa di Ni (sāmaṇera): Novice / Female Novice

Ưu bà tắc (upāsaka): Laymen

Ưu bà di (upāsikā): Laywomen

Cư sĩ: Laypeople / Laity

Thầy: Teacher / Master

Tổ sư: Patriarch

Đệ tử: disciple / student

Pháp lữ Dharma friend

Pháp huynh: brother in Dharma

Pháp đệ: younger brother in Dharma

dịch thuật công bệnh quận 2

Đồ đồ dùng vào chùa:

Chùa, Tu viện/Ni viện: Pagodomain authority / Temple / Monastery/Nunnery

Tháp: stupa / tower

Tháp chuông: bell tower

Nhà Tổ: Patriarch house

Chuông: bell

Đại hồng chung: Great Bell

Khánh: Little bell

Mõ: Wooden bell

Giảng con đường assembly hall

Chánh điện: main hall / Buddha shrine

Điện Phật: Buddha shrine

Điện Quan âm: Avalokitesvara shrine

Điện Di đà: Amita Buddha shrine

Kinh: Sutta, sūtras, Scriptures, Canon, holy book

Luật: Vinaya book, discipline codes, or Buddhist monastic code

Luận: commentary book

Sự thực hành:

Tam bảo: Triple Gems: Buddha, Dharma, Sangha

Quy y Tam bảo: Take refuge in the Triple Gems

Đảnh lễ Tam bảo: Pay homage to the Triple Gems

Lạy lớn prostrate (v), prostration (n)

Thiền: Zen/Chan/Thien, meditation

Ngồi thiền: sit in meditation

Tụng kinh: chanting, recite the sutra

Niệm Phật: chanting the Buddha’s name

Sám hối: repentance/confession

Chấp tác: working, cleaning

Học tập/nghiên cứu: study

Dạy/học: teach/learn

Nghe pháp: listen to lớn Dharma talk

Chánh niệm: mindfulness/being in the present

Giới điều: precept/discipline

Lời phân phát nguyện: vow

Về giáo lý:

Giáo lý: teaching / tenet / doctrine

Lời Phật dạy: the teaching of the Buddha / the Buddha’s teaching

Nghiệp: karma, action

Nghiệp thiện: good action/deed

Nghiệp ác: bad action/deed

Nhân và quả: cause and effect

Nhân duyên: condition

Duyên ổn khởi: co-arising, dependent origination

Tđọng đế: Four Noble Truth

Bát chánh đạo: Noble Eight-fold Path

Tam pháp ấn: three characteristics of existence

Thường/Vô thường: permanence/impermanence

Khổ: suffering, sorrow

Ngã: self, soul / substance /

Tự tánh self-nature

Hạnh phúc/an lạc /thú vui sướng: happiness / peace / bliss

lỗi lầm: sin/ fault / mistake

Làm sai: wrong doing

Niềm tin: belief/faith

Tham/Sân/Si: greed / hatred, ill-will / ignorance

Tâm: mind

Thức: consciousness

Cảm thọ/cảm xúc: feeling

khác

– Abbey – /ˈæb.i/: tu viện

– Angel – /ˈeɪn.dʒəl/: thiên thần

– Ancient traditional – /ˈeɪn.ʃənt.trəˈdɪʃ.ən.əl/: truyền thống cổ xưa

– Attachment – /əˈtætʃ.mənt/: sự buộc ràng, sự chấp trước

– Apostle – /əˈpɑː.səl/: tín đồ vật, vật dụng đệ

– Awaken – /əˈweɪ.kən/: thức tỉnh

– Being – /ˈbiː.ɪŋ/: sinh mệnh

– Belief – /bɪˈliːf/: tín ngưỡng

– Bodhisattva: Bồ Tát

– Buddhism – /ˈbʊd.ɪ.zəm/: đạo Phật

– Catholicism – /kəˈθɑl·əˌsɪz·əm/: Công giáo

– Causal law – /ˈkɑː.zəl.lɑː/: hiện tượng nhân quả

– Christian – /ˈkrɪs.ti.ən/: đạo Thiên Chúa

– Christmas – /ˈkrɪs.məs/: Lễ Chúa giáng sinh

– Confucianism – /kənˈfjuː.ʃən.ɪzm/: đạo Khổng (Nho giáo)

– Creator – /kriˈeɪ.t̬ɚ/: Đấng tạo nên hóa, Đấng sáng sủa thế

– Hinduism – /ˈhɪn.duː.ɪ.zəm/: đạo Hindu (Ấn Độ giáo)

– Protestantism – /ˈprɑt̬·ə·stənˌtɪz·əm/: đạo Tin lành

– Taoism – /ˈdaʊ.ɪ.zəm/: Lão giáo (Đạo giáo)

– Sikhism – /ˈsi·kɪz·əm/: đạo Sikh (Ấn Độ giáo)

– Islam – /ˈɪz.læm/: đạo Hồi

– Church – /tʃɝːtʃ/: bên thờ

– Synagogue – /ˈsɪn.ə.ɡɑːɡ/: giáo mặt đường của Do Thái Giáo

– Mosque – /mɑːsk/: thánh địa của bạn Hồi giáo

– Pagoda – /pəˈɡoʊ.də/: chùa

– Temple – /ˈtem.pəl/: đền

– Monk – /mʌŋk/: thầy tu

– Priest – /priːst/: linch mục

– Pope – /poʊp/: giáo hoàng

– Fairy – /ˈfer.i/: Tiên

– God – /ɡɑːd/: Thần, Chúa

– Saint – /sənt/: Thánh nhân

– Savior – /ˈseɪv·jər/: vị cứu tinh

– Heaven – /ˈhev.ən/: thiên con đường, thiên quốc, thiên thượng

– Hell – /hel/: địa ngục

– Earth – /ɝːθ/ trái đất, cõi trần

– Ghost – /ɡoʊst/, phantom – /ˈfæn.t̬əm/: ma

– Devil – /ˈdev.əl/, satan – /ˈseɪ.tən/, detháng – /ˈdiː.mən/: quỷ dữ

– Easter – /ˈiː.stɚ/: Lễ phục sinh

– Reincarnation – /ˌriː.ɪn.kɑːrˈneɪ.ʃən/: luân hồi

– Material – /məˈtɪr.i.əl/: đồ gia dụng chất

– Spirit – /ˈspɪr.ət/: linch hồn, tinh thần

– Practice – /ˈpræk.tɪs/: luyện, tu luyện

– Meditation – /ˈmed.ə.teɪt/: thiền lành định

– Pray – /preɪ/: cầu nguyện

– Chant – /tʃænt/: tụng kinh

– Though – /ðoʊ/: ý niệm, ý nghĩ

– Mind – /maɪnd/: tứ tưởng, trung tâm hồn

– Moral standard – /ˈmɔːr.əl.ˈstæn.dɚd/: tiêu chuẩn đạo đức

– Ignorance – /ˈɪɡ.nɚ.ənt/: sự ngu muội

– Virtue – /ˈvɝː.tʃuː/: đức hạnh, phđộ ẩm giá

– Wisdom – /ˈwɪz.dəm/: trí huệ, sự thông thái

– Compassion – /kəmˈpæʃ.ən/: lòng từ bỏ trọng tâm, thiện nay lương

– Mercy – /ˈmɝː.si/: lòng tự bi

– Forbearance – /fɔːrˈber.əns/: sự nhẫn nại

– Truthfulness – /ˈtruːθ.fəl/: sự thực lòng, chân thực

– Sincerity – /sɪnˈsɪr/: thực lòng, thành khẩn

– Evil – /ˈiː.vəl/: chiếc ác

– Tribulation – /ˌtrɪb.jəˈleɪ.ʃən/: khổ nạn

– Scripture – /ˈskrɪp.tʃɚ/: ghê sách

– The Bible – /ˈbaɪ.bəl/: Thánh kinh

– Buddha law – /ˈbʊd.ə.lɑː/: Phật Pháp

– Preach – /priːtʃ/: tmáu giảng

– Prophecy – /ˈprɑː.fə.si/: lời tiên tri

– Universe – /ˈjuː.nə.vɝːs/: ngoài trái đất, toàn thể

– Prehistoric civilization – /ˌpriː.hɪˈstɔːr.ɪk. ˌsɪv.əl.əˈzeɪ.ʃən/ /: văn uống minh chi phí sử

– Superstition – /ˌsuː.pɚˈstɪʃ.ən/: sự mê tín

Ví dụ:

– Any conflict can be solved with tolerance, patience and sincerity.

=> Mọi sự xung bỗng nhiên các hoàn toàn có thể được xử lý với sự độ lượng, kiên nhẫn cùng thực lòng.

– The paths of perceiving of mainstream beliefs is through the practing following the moral standards as directed by awaken people lượt thích Buddha Sakyamuni, Jesus, Lao Tzu…

=> Con đường dấn thức của những tín ngưỡng chân đó là trải qua câu hỏi thực hành thực tế sửa chữa bản thân theo các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp được dẫn dắt vì những vị giác trả như Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Jesus, Lão Tử…

– Beliefs are not blinded superstition. It’s science, and they vị other ways to discover the mystery of connection between human và universal.

=> Tín ngưỡng không hẳn là việc mê tín dị đoan mù quáng. Nó là khoa học cùng họ gồm những phương pháp không giống nhau nhằm khám phá ra bí mật sự liên hệ thân bé tín đồ cùng vũ trụ.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Att Là Gì ? Nhà Mạng At&T Của Nước Nào

– Every mainstream religious belief appears in human society when social morality standards are degradation. They help khổng lồ restore truthful morality standards of human.

=> Mọi tín ngưỡng chân thiết yếu mở ra vào làng mạc hội loại bạn lúc các tiêu chuẩn chỉnh đạo đức đã xuống cấp. Họ góp phục sinh lại tiêu chuẩn đạo đức chân chính đến bé fan.

– Scientists say that we are only aware of 4% of matter of universe, so we cannot see the existence of beings created by other matter. However, religions long times ago can be aware Gods – the higher-class beings than human

=> Các công ty khoa học nói rằng bọn họ chỉ nhận ra được 4% thiết bị chất trong dải ngân hà, vì vậy họ chẳng thể thấy được sự trường thọ của những sinh mệnh được cấu thành bởi vì các thiết bị chất không giống. Tuy nhiên từ rất lâu những tín ngưỡng tôn giáo có thể nhấn thức về Thần – đều sinh mệnh cao cấp hơn loại tín đồ.

khác 2

Buddhism /ˈbudɪzəm/Phật giáo/đạo PhậtThe Buddha /ˈbudə/Đức Phật/ người sẽ giác ngộAmitabha BuddhaĐức Phật A Di ĐàMedicine BuddhaĐức Phật Dược SưBodhisattva /ˌboʊdɪˈsʌtvə/: a person who is able to lớn reach nirvamãng cầu but who delays doing this because of the suffering of other humansBồ tát: người hoàn toàn có thể đạt đến Niết bàn (tâm trạng niềm hạnh phúc, bình yên) nhưng lại trì hoãn việc nhập Niết bàn bởi những người dân không giống vẫn còn đó Chịu nhức khổAvalokiteśvara BodhisattvaQuan Thế Âm Bồ táta Buddhist/monk/templemột Phật tử/một công ty tu hành/một ngôi đền rồng Phật giáoThree JewelsTam Bảo (Phật-Pháp-Tăng)Take Refuge in the Three JewelsQuy Y Tam BảoThe Four Noble TruthsTđọng diệu đếNoble Eightfold PathBát chánh đạoMiddle WayTrung ĐạoPure Lvà BuddhismTịnh Độ TôngZen BuddhismThiền đức TôngZen MasterTthánh thiện SưDharma /ˈdɑrmə/: truth or law that affects the whole universeGiáo pháp: phần đông thực sự, quy lao lý đưa ra pân hận cả vũ trụDharma MasterPháp Sư/ Người giảng phápDharma TalksThuyết phápSanghaGiáo hội Tăng-giàGreed/Hatred/Ignorance /ɡrid/ /ˈheɪtrəd/ /ˈɪɡnərəns/Tham/Sân/SiSutra /ˈsutrə/Kinch điểnMantra /ˈmɑntrə/Thần chúGreat Compassion MantraThần chú Đại BiVegetarian /ˌvɛdʒəˈtɛriən/Người ăn chaygood/bad karma /ˈkɑrmə/Some vegetarians believe sầu that eating meat is bad karma.Một số tín đồ không ăn mặn tin tưởng rằng ăn làm thịt đã tạo cho ác nghiệprebirth /ˌriˈbərθ/tái sinhNirvamãng cầu /nɪrˈvɑnə/: the state of peace và happiness that a person achieves after giving up all personal desiresNiết bàn: tinh thần lặng bình cùng niềm hạnh phúc mà lại một người đạt được sau khoản thời gian vẫn từ vứt tất cả đầy đủ đắm say mong cá nhânEmptiness /ˈɛmptinəs/tính KhôngEgo /ˈiɡoʊ/Bản ngã

Tên cơ quan:

Ban hoằng pháp trung ương: The Society for the Propagation of the Faith

Giáo hội phật giáo Việt Nam: VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION

Từ vựng giờ Anh về Phật giáo, tín ngưỡng / Các từ bỏ vựng tiếng Anh dùng trong ca dua đôi lúc dùng ngôn từ pali giỏi sanskrit (giờ đồng hồ Phạn) vì chưng vậy cạnh tranh ghi lưu giữ vì chưng vậy khiến khó khăn mang đến biên dịch, vị vậy, Việc dùng đúng chuẩn thuật ngữ cần sử dụng trong cvào hùa giỏi lĩnh vực phật giáo là quan trọng.

pagead2.googlesyndication.com