If any nghĩa là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ baoninhsunrise.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một biện pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: If any nghĩa là gì

We use any with of before articles (a/an, the), demonstratives (this, these), pronouns (you, us) or possessives (his, their): …
Any doesn’t have a negative meaning on its own. It must be used with a negative word khổng lồ mean the same as no. …
We use any & every to lớn talk about the total numbers of things in a group. Their meanings are not exactly the same: …
We use any with of before articles (a/an, the), demonstratives (this, these), pronouns (you, us) or possessives (his, their): …
Any doesn’t have sầu a negative sầu meaning on its own. It must be used with a negative word lớn mean the same as no. …
We use any and every lớn talk about the total numbers of things in a group. Their meanings are not exactly the same: …
one of or each of, or a stated amount of (something that is more than one or has a number of parts), without saying which particular part is meant:
None of this, however, in any way invalidates previous conclusions about the rate at which the social classes are becoming related khổng lồ one another.

Xem thêm: Concerned Là Gì ? Ý Nghĩa, Cách Sử Dụng Concern Trong Tiếng Anh

Các ý kiến của các ví dụ không biểu thị ý kiến của những chỉnh sửa viên baoninhsunrise.com baoninhsunrise.com hoặc của baoninhsunrise.com University Press giỏi của các bên cấp phép.
irgendeiner/irgendeine/irgendeines, irgendwelcher/irgendwelche/irgendwelches, jeder/jede/jedes…
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn baoninhsunrise.com English baoninhsunrise.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
pagead2.googlesyndication.com