GIAO DỊCH VIÊN TIẾNG ANH

Nếu hiện tại bạn là một trong những nhân viên tại phòng giao dịch của nhân hàng, bạn sé khôgnt ránh hỏi việc tiếp xúc với các khách hàng là người nước ngoài. Vậy bạn phải làm thế nào khi khôgn thể giải thích cho khách hàng của mình những thủ tục cần thiết.

Đó chính là lý do bạn nên đọc bài viết này về những mẫu câu và thuật ngữ tiếng anh cho giao dịch viên ngân hàng.

Bạn đang xem: Giao dịch viên tiếng anh

 
*

1.Từ vựng tiếng anh cho giao dịch viên ngân hàng

withdraw /wɪðˈdrɔ/ .v rút tiền

– cheque /tʃek/ .n séc

ID card .n thẻ căn cước (CMT)

balance /’bæləns/ .n số dư

identification /ai,dentifi’keiʃn/ .n giấy tờ tùy thân (ID)

statement /’steitmənt/ .n bản sao kê

passport /’pɑ:spɔ:t/ .n hộ chiếu

interest rate /’ɪntrɪst,reɪt/ .n lãi suất

overdrawn /’ouvə’drɔ/: rút quá số tiền gửi (ngân hàng)

current /’kʌrənt/ .n hiện hành

transfer /’trænsfə:/ .n sự chuyển

mortgage /’mɔrgɪdʒ / .n việc thế chấp

deposit /di’pɔzit/ .n tiền gửi

chequebook /ˈtʃek.bʊk/ .n sổ séc

change /tʃeɪndʒ/ .v đổi

2.Mẫu câu tiếng anh cho giao dịch viên ngân hàng

I want to make a withdrawal from my private account — tôi muốn rút tiền từ tài khoản cá nhân

I would like to pay this in my account, please — tôi muốn gửi tiền vào tài khoản

how many days will it take for the cheque to clear? — Để thanh đoán 1 tấm séc thì phải mất bao nhiêu thời gian

I would like to cancel a cheque — Tôi muốn hủy tấm séc này

I would like to open another personal account for myself — Tôi muốn mở 1 tài khoản khác tôi

I would like to open more business account for my company — Tôi muốn mở 1 tài khoản kinh doanh cho công ty tôi.

I have forgotten the PIN number for my card — Tôi bị mất mật khẩu thẻ

May I order a new chequebook, please? — Tôi có thể mở thêm 1 cuốn sổ séc được không

what is the exchange rate for euros?  — giá chuyển đổi ngoại tệ cho euro là bao nhiêu vậy

I want to report a lost credit card — Tôi muốn thông báo việc mất thẻ

I would like to transfer some money to my personal account. — Tôi muốn chuyển một số tiền vào tài khoản cá nhân của tôi.

Xem thêm: Nhà Tù Hắc Long

 – I have lost my bank card — tôi bị mất thẻ ngân hàng

I would like to change some money — tôi muốn đổi tiền

I would like to exchange some foreign currency — Tôi muốn chuyển đổi một chút tiền ngoại tệ.

Hãy thực hành những mẫu câu và sử dụng những mẫu câu tiếng anh chuyên ngành ngân hàng với các bạn đồng nghiệp và nâng cao trình độ tiếng anh của bản thân bạn nhé!


*
Tiếng Anh ngân hàng: Tình huống thanh toán quốc tế

Tiếng Anh ngân hàng trong các tình huống thanh toán vô cùng quan...