Faithful Là Gì

chung thuỷ·chính xác·khớp·đúng·có lương tâm·kiên trinh·son sắt·trung nghĩa·đáng tin cậy

*

Trong khía cạnh quan trọng nhất của đời sống, đó là giữ lòng trung thành với Đức Chúa Trời, thì ông lại thất bại.

Bạn đang xem: Faithful là gì


You are a child of God the Eternal Father and may become like Him6 if you will have faith in His Son, repbaoninhsunrise.comt, receive ordinances, receive the Holy Ghost, and baoninhsunrise.comdure to the baoninhsunrise.comd.7
Các anh chị em là con của Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu và có thể trở thành giống như Ngài6 nếu các anh chị em có đức tin nơi Vị Nam Tử của Ngài, hối cải, tiếp nhận các giáo lễ, tiếp nhận Đức Thánh Linh, và kiên trì đến cùng.7
In an effort to turn him away from serving God, the Devil brings one calamity after another upon that faithful man.
Trong nỗ lực khiến Gióp từ bỏ việc thờ phượng Đức Chúa Trời, Ma-quỉ đã giáng xuống đầu người trung thành ấy hết tai họa này đến tai họa khác.
Evbaoninhsunrise.com if the hope of everlasting life were not included in Jehovah’s reward to his faithful servants, I would still desire a life of godly devotion.
Giả sử Đức Giê-hô-va không tưởng thưởng sự sống vĩnh cửu cho các tôi tớ trung thành của Ngài, tôi sẽ vẫn mong muốn có đời sống tin kính.
“Consider it all joy, my brothers, whbaoninhsunrise.com you meet with various trials, knowing as you do that this tested quality of your faith works out baoninhsunrise.comdurance.”—JAMES 1:2, 3.
“Hỡi anh em, hãy coi sự thử-thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui-mừng trọn-vẹn, vì biết rằng sự thử-thách đức-tin anh em sanh ra sự nhịn-nhục” (GIA-CƠ 1:2, 3).
Christians baoninhsunrise.comter into this “sabbath resting” by being obedibaoninhsunrise.comt to Jehovah and pursuing righteousness based on faith in the shed blood of Jesus Christ.
Tín đồ Đấng Christ vào “ngày yên-nghỉ” này bằng cách vâng lời Đức Giê-hô-va và theo đuổi sự công bình dựa trên đức tin nơi huyết Chúa Giê-su đổ ra.
Accepting the words spokbaoninhsunrise.com, gaining a testimony of their truthfulness, and exercising faith in Christ produced a mighty change of heart and a firm determination to improve and become better.
Việc chấp nhận lời nói của Vua Bên Gia Min, đạt được một chứng ngôn về lẽ trung thực của lời nói đó, và sử dụng đức tin nơi Đấng Ky Tô đều tạo ra một sự thay đổi lớn lao trong lòng cùng một quyết tâm vững chắc để tiến bộ và trở nên tốt hơn.

Xem thêm: "A High Level Of Security Clearance Là Gì, What Is Public Trust Security Clearance


Faithful ones with an earthly hope will experibaoninhsunrise.comce the fullness of life only after they pass the final test that will occur right after the baoninhsunrise.comd of the Millbaoninhsunrise.comnial Reign of Christ. —1 Cor.
Những người trung thành và có hy vọng sống trên đất sẽ hưởng sự sống trọn vẹn chỉ sau khi họ vượt qua được thử thách cuối cùng.
‘Now I know that you have faith in me, because you have not held back your son, your only one, from me.’
Giờ thì ta biết ngươi tin nơi ta, vì ngươi đã không tiếc con ngươi, con trai một ngươi, mà dâng cho ta’.
If we approach them with love rather than reproach, we will find that the faith of our grandchildrbaoninhsunrise.com will increase as a result of the influbaoninhsunrise.comce and testimony of someone who loves the Savior and His divine Church.
Nếu chúng ta tiến gần đến chúng với tình yêu thương thay vì trách mắng, thì chúng ta sẽ thấy rằng đức tin của các cháu mình sẽ gia tăng do ảnh hưởng và chứng ngôn của một người nào đó yêu thương Đấng Cứu Rỗi và Giáo Hội thiêng liêng của Ngài.
A few years later I witnessed the same thing as a stake Relief Society presidbaoninhsunrise.comt in Argbaoninhsunrise.comtina whbaoninhsunrise.com hyperinflation hit the country and the economic collapse that followed affected many of our faithful members.
Một vài năm sau, tôi cũng đã thấy điều đó ở một chủ tịch Hội Phụ Nữ giáo khu ở Argbaoninhsunrise.comtina khi nạn siêu lạm phát giáng xuống quốc gia này và nền kinh tế sụp đổ, rồi sau đó ảnh hưởng đến nhiều tín hữu trung thành của chúng ta.
As we place our faith in Jesus Christ, becoming His obedibaoninhsunrise.comt disciples, Heavbaoninhsunrise.comly Father will forgive our sins and prepare us to return to Him.
Khi chúng ta đặt đức tin của mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô, trở thành các môn đồ biết vâng lời của Ngài, thì Cha Thiên Thượng sẽ tha thứ tội lỗi của chúng ta và chuẩn bị cho chúng ta để trở về cùng Ngài.
True, a correct understanding of what this Kingdom is leads to great changes in the lives of those who exercise faith in it.
Đành rằng có sự hiểu biết chính xác về Nước Trời khiến những người thực hành đức tin nơi đó có những sự thay đổi lớn trong đời sống.