Bài Thu Hoạch Về An Ninh Phi Truyền Thống

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (43.9 KB, 3 trang )


Bạn đang xem: Bài thu hoạch về an ninh phi truyền thống

BÀI THU HOẠCHNhững mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay? Yêu cầuvà giải pháp nâng cao nhận thức cửa quân nhân tham gia ứng phó với thách thứcan ninh phi truyền thống? Liên hệ trách nhiệm bản thân?Trả lờiTình hình thế giới hiện nay, bên cạnh mối đe dọa về quân sự, là sự tồn tại vàxuất hiện nhiều yếu tố mới đe dọa đến an ninh con người và an ninh quốc gia như:khủng bố, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, bn bán ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻem, di cư xuyên biên giới, tội phạm mạng... Trong bối cảnh đó, những nhận thứcvề an ninh cũng thay đổi nhanh chóng. Bên cạnh những quan niệm đã và đangđược sử dụng như: an ninh tập thể, an ninh chung, an ninh tồn diện, xuất hiện anninh phi truyền thống. Vì thế, đối phó với những thách thức từ an ninh phi truyềnthống hiện nay vừa là yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp quốc phòng an ninh, bảovệ Tổ quốc, vừa là điều kiện quan trọng để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền,thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ, giữ vững hịa bình, ổnđịnh chính trị và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng, bên cạnh thờicơ, thuận lợi, chúng ta cũng đang phải đối mặt với không ít thách thức, trong đó cóthách thức từ các mối đe dọa an ninh phi truyền thống trên các lĩnh vực, cụ thể:Mối đe dọa từ an ninh kinh tế; Mối đe dọa từ an ninh xã hội; Mối đe dọa từan ninh nội bộ; Mối đe dọa từ an ninh thông tin; Mối đe dọa từ tranh chấp chủquyền biển đảo trên Biển Đông; Mối đe dọa từ khủng bố quốc tế; Mối đe dọa từbiến đổi khí hậu toàn cầu. Ngoài những mối đe dọa của an ninh phi truyền thốngtrên, cịn có các mối đe dọa từ an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninhvăn hóa, an ninh dịch bệnh… Hiện nay, nước ta cũng đang phải đối mặt với cácmối đe doạ an ninh phi truyền thống khác của thế giới và khu vực.Yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân trong tham gia ứngphó với thách thức an ninh phi truyền thống hiện nayMột là: Quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối củaĐảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ứng phó với thách thức an ninh phitruyền thống hiện nay
Hai là: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho quân nhân, trước hếtlà cán bộ, đảng viên hiểu đúng, nhận thức đầy đủ về những thách thức và đe dọa anninh phi truyền thống ở nước taBa là: Tiến hành thường xuyên liên tục, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và“chống”, lấy “xây” là chính.Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân trong tham gia ứng phóvới thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay cần thực hiện tốt một số gải phápsau đây: Một là, Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huycơ quan, đơn vị các cấp đối với việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quânnhân trong tham gia ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay.Đây là giải pháp cơ bản, quan trọng hàng đầu, bảo đảm mọi hoạt động nângcao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân trong tham gia ứng phó với thách thứcan ninh phi truyền thống được thực hiện có hiệu quả, thực chất và có chiều sâu.Để thực hiện tốt giải pháp trên, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trịviên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần xác định rõ vai trò, tráchnhiệm và sự cần thiết phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân trongtham gia ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống; quán triệt sâu sắc cácnghị quyết, chỉ thị, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước,Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về ứng phó với thách thức an ninh phitruyền thống.Hai là, Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về an ninh phi truyềnthống, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân trong tham giaứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay.Công tác thông tin, tuyên truyền giữ vai trò rất quan trọng nhằm nâng caonhận thức, trách nhiệm của quân nhân trong tham gia ứng phó với thách thức anninh phi truyền thống. Nếu nội dung thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng đốitượng quân nhân, từng thời điểm và bám sát yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi của Quân
đội, đơn vị; hình thức tổ chức phong phú, đa dạng; phương pháp tiến hành cụ thể,sáng tạo thì hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân trong thamgia ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống mới đạt hiệu quả cao, có ýnghĩa thiết thực. Hiện nay, công tác thông tin, tuyên truyền về an ninh phi truyềnthống và các đe dọa an ninh phi truyền thống cho mọi quân nhân cần bám sát thựctiễn tình hình, khơng ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp vớitừng cơ quan, đơn vị và từng đối tượng cụ thể; phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo thốngnhất, chặt chẽ từ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tới các đơn vị cơ sở; sựphối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các địa phương và các cơquan, đơn vị, đồng thời phát huy có hiệu quả các phương tiện thơng tin truyềnthơng.Ba là, Phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng nâng cao nhận thức, tráchnhiệm của quân nhân trong tham gia ứng phó với thách thức an ninh phi truyềnthống hiện nay.Đây là giải pháp quan trọng, nhiệm vụ cốt yếu, thường xuyên nhằm pháthuy sức mạnh tổng hợp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân trongtham gia ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay.Để phát huy tốt vai trò của các tổ chức cần thường xuyên chăm lo xây dựngcác tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhântrong đơn vị thực sự trong sạch, vững mạnh. Theo đó, trước hết cần tập trung xâydựng các tổ chức đảng, nhất là cấp ủy, chi bộ ở cơ sở vững mạnh, thực sự là tổchức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quânnhân trong tham gia ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống ở các đơn vịcơ sở. Bốn là, Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nângcao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân trong tham gia ứng phó với thách thứcan ninh phi truyền thống ở các cơ quan, đơn vị.Với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động
sản xuất, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, Quânđội ta còn được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao nhiệm vụ là lực lượngchủ lực, nịng cốt trong tham gia ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống.Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó, vấn đề quan trọng hàng đầu làcấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân phải không ngừng nâng cao nhận thức,trách nhiệm của quân nhân trong tham gia ứng phó với thách thức an ninh phitruyền thống; tiếp tục khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị, “nhiệm vụ chiến đấutrong thời bình của qn đội” và của từng đơn vị. Từ đó, làm tốt công tác tuyêntruyền, giáo dục động viên cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụcủa Quân đội, khắc phục mọi khó khăn, hồn thành tốt nhiệm vụ được giao.Đối với bản thân, qua học tập đã hiểu rõ hơn về các mối đe dọa từ an ninhphi truyền thống, nhận thức sâu sắc các yêu cầu, giải pháp nâng cao nhận thức,trách nhiệm của quân nhân trong tham gia ứng phó với thách thức an ninh phitruyền thống hiện nay. Từ đó kiên quyết hơn trong đấu tranh chống lại các thôngtin sai lệch, xấu độc, các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng cácvẫn đề an ninh phi truyền thống tác động, chống phá. Bản thân cần học tập nhiềuhơn nữa để nâng cao năng lực, trình độ, giữ vững tư tưởng, ứng phó một cách linhhoạt, phù hợp với điều kiện thực tế mỗi mặt công tác. Luôn vận động người thân,gia đình chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối lãnh đạo của đảng, không bịxúi dục, lợi dụng, lôi kéo, không để thế lực phản động và phần tử xấu đưa thông tinsai lệch, xấu độc tác động vào hệ tư tưởng. Góp phần vào thành cơng chung của cảnước trong giữ gìn an ninh, độc lập chủ quyền đất nước.


*
Tỷ giá hối đoái và vấn đề quản lý tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay.doc 27 1 7
*
Nghiên cứu tính toán xác định khung giá điện của các loại hình công nghệ phát điện truyền thống ở Việt Nam trong giai đoạn đầu thị trường phát điện cạnh tranh 81 843 4

Xem thêm: Outlast Game Download For Pc Free, Outlast Free Download

*
Tỷ giá hối đoái và vấn đề quản lý tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay 26 511 1
*
*
Tài liệu Luận Văn "Quản lý nhà nước đối với các công ty tham gia thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay" pptx 35 620 0
*
Tài liệu Đề án "Hoạt động thị trường mở ở Việt Nam hiện nay" docx 35 730 1
*
TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ VĨ MÔ - ĐỀ TÀI: " THỰC TRẠNG ĐÔ LA HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỀN KINH TẾ" ppt 14 2 13
*
Đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay 26 839 1
*
khóa luận tốt nghiệp mô hình tập đoàn kinh tế ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng tập đoàn kinh tế ở việt nam hiện nay 94 1 1
*
ĐỀ TÀI: "Quản lý của Nhà nước đối với các Công ty tham gia thị trường Chứng khoán ở Việt Nam hiện nay" docx 36 423 0