Bài tập passive voice lớp 8

Học biện pháp chuyển từ câu dữ thế chủ động (Active voice) thanh lịch câu tiêu cực (Passive voice) thật dễ dãi bạn tất cả tin không? định hướng không rắc rối, cực nhọc nhớ mà còn làm giải quyết siêu nhanh những dạng bài bác tập liên quan đến câu bị động. Sau đây chúng tôi xin reviews đến cho bạn những bài tập câu bị động gồm kèm lời giải đầy đủ.Bạn sẽ xem: bài xích tập passive voice lớp 8 có đáp án


*

Tổng hợp bài xích tập câu bị động

CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG

Active: S + V + O

Passive: S(O) + (tobe) + Ved/PII + by O(S)

CÁC DẠNG BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Tìm với sửa lỗi sai trong số câu dưới đây

1.That cake made for my birthday party.

Bạn đang xem: Bài tập passive voice lớp 8

2. A novel are being read by Jim.

3. Loan is having her hair cutting next Sunday.

4. This house built by his father 3 years ago.

5. I gave a notebook on my birthday by my best friend yesterday.

Exercise 2: Chuyển các câu sau thanh lịch câu bị động

1.Mr.Huynh teaches them vocabularies.

➔___________________________________.

2. You should bởi vì your homework.

➔___________________________________.

3. Phái mạnh built this house in 1999.

➔___________________________________.

4. Wind posted the letter last month.

➔___________________________________.

5. She will mở cửa her new restaurant next Monday.

➔___________________________________.

6. We had to postpone the meeting because the boss was ill.

➔___________________________________.

7. Hoa cleans the window every week.

➔___________________________________.

8. This bill includes service.

➔___________________________________.

9. Nobody told him that his parents came back.

➔___________________________________.

10. They used this fans all day.

➔___________________________________.

Exercise 3: Viết lại câu tiếp sau đây sao cho nghĩa không thế đổi.

1.My mother make me study harder.

➔___________________________________.

2. She enjoys her father taking her to school.

➔___________________________________.

3. I have my children clean the house.

➔___________________________________.

4. People say Bob is the most intelligent student in his class.

➔___________________________________.

5. People think that we built this bridge 2 years ago.

➔___________________________________.

6. I want my mother lớn buy a new phone.

➔___________________________________.

7. I heard My Tam sing many songs yesterday.

➔___________________________________.

Xem thêm: Đáp Án Trắc Nghiệm Bns

Exercise 4: Chia các động từ bỏ sau

1. That novel __________ (write) by a famous artist.

2. The milk ____________ (deliver) every day.

3. Lan’s car __________ (repair) last month.

4. Phong _______________ (go/not) alone tonight by his family.

5. My mother let me _________ (use) her computer.

6. His oto needs __________ (repair).

7. The date of that meeting _________(change/not) yet.

8. Look at this old house! They ________ (knock) down.

9. That language ______ (speak) by his grandfather years ago.

10. All the troubles __________ (cause) by his girlfriend yesterday.

ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1. Made ➔ was made (that cake là nhà ngữ chỉ vật buộc phải không thể sinh sống dạng dữ thế chủ động phải chuyển thành bị động)

2. Are ➔ is (a novel là nhà ngữ số ít)

3. Cutting ➔ cut (cấu trúc tiêu cực “have + O + Ved/PII)

4. Built ➔ was built (this house là công ty ngữ chỉ vật cần không thể ngơi nghỉ dạng chủ động phải gửi thành bị động)

5. Gave ➔ was given (được khuyến mãi ngay bởi bạn bè của tôi – câu bị động)

Exercise 2:

1. They are taught vocabularies by Mr.Huynh.

2. Your homework should be done.

3. This house was built by nam giới in 1999.

4. The letter was posted by Wind last month.

5. Her new restaurant will be opened next Monday.

6. The meeting was had khổng lồ postpone because the boss was ill.

7. The window is cleaned by Hoa every week.

8. Service is included by this bill.

9. He wasn’t told that his parents came back.

10. This fans were used all day.

Exercise 3:

1.I am made to study harder by my mother.

2. She enjoys being taken to school by her father.

3. I have the house cleaned by my children.

4. It’s said that Bob is the most intelligent student in his class.

Or: Bob is said khổng lồ be the most intelligent student in his class.

5. It’s thought that we built this bridge 2 years ago.

Or: We are thought to have built bridge 2 years ago.

6. I want khổng lồ be bought a new phơn by my mother.

7. My Tam was heard to lớn sing many songs yesterday.

Exercise 4:

1.That novel _____was written_____ (write) by a famous artist.

(cuốn tiểu thuyết đã có được viết – câu bị động)

2. The milk _____is delivered_______ (deliver) every day.

(dấu hiệu: every day đề nghị chia tiêu cực ở thì hiện tại đơn)

3. Lan’s oto ____was repaired______ (repair) last month.

(dấu hiệu: last month phải chia câu tiêu cực ở thì vượt khứ)

4. Phong ______won’t be gone_________ (go/not) alone tonight by his family.

(dấu hiệu: tonight buộc phải chia câu thụ động ở thì sau này đơn)

5. My mother let me ____use_____ (use) her computer.

(let + sb + Vinf – câu công ty động)

6. His oto needs _____reparing/to be repaired_____ (repair).

(cấu trúc bị động của need)

7. The date of that meeting ____hasn’t been changed_____(change/not) yet.

(dấu hiệu: yet buộc phải chia câu thụ động ở thì lúc này hoàn thành)

8. Look at this old house! They ___are being knocking_____ (knock) down.

(dấu hiệu: Look… cần chia câu bị động ở thì bây giờ tiếp diễn)

9. That language ___was spoken___ (speak) by his grandfather years ago.

(dấu hiệu: years ago cần chia câu tiêu cực ở thì thừa khứ)

(dấu hiệu: yesterday bắt buộc chia câu tiêu cực ở thì thừa khứ)

Thực hành các dạng bài tập về câu bị động trong tiếng anh rất quan trọng cho học viên để có hiệu quả cao trong số bài kiểm tra.