BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ CHƯƠNG 3

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 3:Xác định sản lượng cân bằng"phần bài tập cung cấp cho người học một số bài tập trắc nghiệm vềsố nhân, đầu tư, sản lượng. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Kinh tế dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


*

̣KINH TẾ HOC VĨ MÔ 3 ̣ Bài Tâp Chương 3 Phần trắc nghiệmPhần bài tập trắc nghiệm Chương 3, 4 Như Ý, Bích Dung(2011)1) Trả lời câu trắc nghiệm câu 5, 6, 10, 11, 12, 20, 28, 29, 30, 31 (từ trang 151 tới 156) của chương 3.2) Trả lời câu trắc nghiệm câu 5, 7, 9, 21, 22, 37, 42 (từ trang 186 tới 193) của chương 4. • 2 BT1 Cho bảng sauTrong một nền kinh tế đóng, không có chính phủ •Yd • 0 • 200 • 400 • 600 • 800 • 1000 •C • 100 • 260 • 420 • 580 • 740 • 900a) Chi tiêu tự định (Co) và MPC là bao nhiêu?b) Hàm tiêu dùng? Hàm tiết kiệm?c) Tìm điểm trung hòa mà tại đó thu nhập khả dụng bằng chi tiêu(C = Yd) 3 • Bài tập 2-Bài Tập Về Số Nhân, Đầu Tư, Sản LượngGiả sử khuynh hướng tiêu dùng biên MPC = 0.6, và đầu tư biên MPI = 0a) Giá trị số nhân bằng ?b) Nếu đầu tư tự định tăng thêm là 25, sản lượng tăng thêm là bao nhiêu?c) Nếu tiêu dùng tự định là 60, đầu tư tự định là 90, sản lượng cân bằng là bao nhiêu? 4 • Bài tập 3-Bài Tập Về Số Nhân, Đầu Tư, Sản LượngGiả sử khuynh hướng tiêu dùng biên MPC = 0.6, và đầu tư biên MPI = 2a) Giá trị số nhân bằng ?b) Nếu tiêu dùng tự định tăng thêm là 25, sản lượng tăng thêm là bao nhiêu?c) Nếu tiêu dùng tự định là 60, đầu tư tự định là 90, sản lượng cân bằng là bao nhiêu? 5 • Bài tập 4C= 15 + 0.9 Yd I = 80G= 200 Tr = 10 Tx = 0.1YX = 120 M = 24 + 0.06 Y a) Tính hàm thuế ròng b) Tính điểm cân bằng theo phương pháp: Y = AD c) Tính điểm cân bằng theo phương pháp: S + T + M = I + G +X d) Khi nền kinh tế ở trạng thái cân bằng, ngân sách chính phủ thặng dư hay thâm hụt? e) Khi nền kinh tế ở trạng thái cân bằng, cán cân thương mại thặng dư hay thâm hụt? 6 • Bài tập 5 C= 100 + 0,8Yd; I=150+0,2Y; G=400; T=0,2Y; X=500; M=200+0,24Y a/ Xaùc ñònh saûn löôïng caân baèngquoác gia vaø tình hình caùn caânthöông maïi taïi ñoù? b/ Neáu taêng chi tieâu chính phuû 70,saûn löôïng caân baèng thay ñoåi nhötheá naøo? c) Nếu xuất khẩu tăng thêm 100, sản lượng cân 7 • Bài tập 6Xem xét mô hình kinh tế vĩ mô sau: AD = C+I+G; C= a+b.Y; I=I0; G=G0a) Sản lượng cân bằng được tính như thếnào?b) Số nhân có dạng như thế nào?c) Tính sản lượng cân bằng nếu biết a=200;b=0,6; I0=500; G0=300d) Số nhân bằng bao nhiêu? 8 •