BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ CHƯƠNG 3

Bài giảng "Kinch tế vĩ mô - Cmùi hương 3:Xác định sản lượng cân nặng bằng"phần bài xích tập cung ứng cho những người học tập một trong những bài xích tập trắc nghiệm vềsố nhân, đầu tư, sản lượng. Hi vọng đây sẽ là 1 tư liệu bổ ích dành cho chúng ta sinh viên ngành Kinh tế sử dụng làm cho tài liệu học tập cùng nghiên cứu và phân tích.


*

̣KINH TẾ HOC VĨ MÔ 3 ̣ Bài Tâp Chương 3 Phần trắc nghiệmPhần bài tập trắc nghiệm Chương 3, 4 Nlỗi Ý, Bích Dung(2011)1) Trả lời câu trắc nghiệm câu 5, 6, 10, 11, 12, đôi mươi, 28, 29, 30, 31 (từ trang 151 tới 156) của chương thơm 3.2) Trả lời câu trắc nghiệm câu 5, 7, 9, 21, 22, 37, 42 (từ trang 186 tới 193) của cmùi hương 4. • 2 BT1 Cho bảng sauTrong một nền tởm tế đóng, ko có chính phủ •Yd • 0 • 200 • 400 • 600 • 800 • 1000 •C • 100 • 260 • 4đôi mươi • 580 • 740 • 900a) giá cả tự định (Co) và MPC là bao nhiêu?b) Hàm tiêu dùng? Hàm tiết kiệm?c) Tìm điểm trung hòa mà tại đó thu nhập khả dụng bằng đưa ra tiêu(C = Yd) 3 • Bài tập 2-Bài Tập Về Số Nhân, Đầu Tư, Sản LượngGiả sử khuynh hướng tiêu dùng biên MPC = 0.6, và đầu tư biên MPI = 0a) Giá trị số nhân bằng ?b) Nếu đầu tứ tự định tạo thêm là 25, sản lượng tăng lên là bao nhiêu?c) Nếu tiêu dùng tự định là 60, đầu tư tự định là 90, sản lượng cân bằng là bao nhiêu? 4 • Bài tập 3-Bài Tập Về Số Nhân, Đầu Tư, Sản LượngGiả sử khuynh hướng tiêu dùng biên MPC = 0.6, và đầu tứ biên MPI = 2a) Giá trị số nhân bằng ?b) Nếu tiêu dùng tự định tăng lên là 25, sản lượng tăng lên là bao nhiêu?c) Nếu tiêu dùng tự định là 60, đầu bốn tự định là 90, sản lượng cân nặng bằng là bao nhiêu? 5 • Bài tập 4C= 15 + 0.9 Yd I = 80G= 200 Tr = 10 Tx = 0.1YX = 1trăng tròn M = 24 + 0.06 Y a) Tính hàm thuế ròng b) Tính điểm cân bằng theo phương thơm pháp: Y = AD c) Tính điểm cân nặng bằng theo pmùi hương pháp: S + T + M = I + G +X d) khi nền tởm tế ở trạng thái cân nặng bằng, ngân sách chính phủ thặng dư xuất xắc thâm hụt? e) khi nền ghê tế ở trạng thái cân bằng, cán cân nặng thương thơm mại thặng dư tuyệt rạm hụt? 6 • Bài tập 5 C= 100 + 0,8Yd; I=150+0,2Y; G=400; T=0,2Y; X=500; M=200+0,24Y a/ Xaùc ñònh saûn löôïng caân baèngquoác gia vaø tình hình caùn caânthöông maïi taïi ñoù? b/ Neáu taêng đưa ra tieâu chủ yếu phuû 70,saûn löôïng caân baèng thay ñoåi nhötheá naøo? c) Nếu xuất khẩu tăng thêm 100, sản lượng cân 7 • Bài tập 6Xem xét quy mô kinh tế tài chính mô hình lớn sau: AD = C+I+G; C= a+b.Y; I=I0; G=G0a) Sản lượng cân bằng được xem nhỏng thếnào?b) Số nhân gồm dạng như vậy nào?c) Tính sản lượng cân đối giả dụ biết a=200;b=0,6; I0=500; G0=300d) Số nhân bởi bao nhiêu? 8 •