Avoid là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Avoid là gì

*
*
*

avoid
*

avoid /ə"vɔid/ ngoại cồn từ tránh, tách xalớn avoid smoking: tách hút thuốc lá láto lớn avoid bad company: tránh xa bạn bè xấu (pháp lý) huỷ bỏ, thủ tiêu (phiên bản án); bác quăng quật (bề ngoài, lời biện hộ)
phá hủyLĩnh vực: xây dựngrời (xa)diệt bỏtránhtendency lớn avoid making deposit: xu hướng tách gửi tiềnavoid creditors (lớn ...)trốn nợavoid tax (to lớn ...)trốn thuếavoid theft (to ...)kháng trộmavoid waste (to ...)chống lãng phí <ə"vɔid> ngoại động từ o tránh, tránh xa, ngăn ngừa o huỷ bỏ, chưng bỏ

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): avoidance, avoid, avoidable, unavoidable, unavoidably


*

*

Xem thêm: Document.Getelementbyid Là Gì ? Thao Tác Với Dom Bằng Javascript

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

avoid

Từ điển Collocation

avoid verb

1 prsự kiện sth

ADV. altogether It is sometimes impossible lớn avoid conflict altogether. | narrowly They narrowly avoided defeat in the semi-final. | at all costs Getting involved in a court case is something to lớn be avoided at all costs.

VERB + AVOID be anxious khổng lồ, want to, wish khổng lồ They are anxious to lớn avoid any further misunderstandings. | attempt to lớn, try to | be careful to lớn, take care khổng lồ He was careful to lớn avoid any sentimentality in his speech. | help (to) | be able to lớn, manage lớn | be possible lớn | be difficult khổng lồ, be impossible khổng lồ

PHRASES an attempt/effort lớn avoid sth He failed in his attempt to lớn avoid having to pay.

2 keep away from sb

ADV. carefully, deliberately, studiously The two men carefully avoided one another.

VERB + AVOID try khổng lồ

3 not hit sb/sth when driving

ADV. narrowly He braked hard and narrowly avoided a parked van.

VERB + AVOID brake to | swerve sầu khổng lồ She swerved lớn avoid a cycdanh mục.

Từ điển WordNet


v.

stay clear from; keep away from; keep out of the way of someone or something

Her former friends now avoid her

refrain from doing something

She refrains from calling her therapist too often

He should avoid publishing his wife"s memories


English Synonym & Antonym Dictionary

avoids|avoided|avoidingsyn.: evade keep away from shun snubant.: face